RAND CORPORATION – rola instytucji naukowo-badawczych w zalczaniu terroryzmu

Terroryzm międzynarodowy w swojej obecnej postaci jest jednym z najbardziej dynamicznych i zmiennych zjawisk, jakie obserwujemy w międzynarodowym otoczeniu państw. Jest jednocześnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń, przed którymi współczesne państwa stoją. Dlatego właśnie służby i instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi stawiają czoła jednemu z najważniejszych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek przyszło im stanąć. Wiąże się to nie tylko z dynamiką i zmiennością terroryzmu, ale także z wyjątkową interdyscyplinarnością tego zjawiska, które istnieje na płaszczyźnie przestępczości zorganizowanej, przestępczości finansowej, handlu narkotykami i żywym towarem, a także wielu innych form aktywności kryminalnej.
Ze względu na poziom złożoności działań koniecznych dla zwalczania zjawiska, które ma tak skomplikowany charakter administracja rządowa państw dotkniętych przez terroryzm coraz częściej sięga do zasobów, których nie wytworzyła sama,  a więc do prac i badań instytucji naukowo-badawczych nie związanych ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem terroryzmowi. Jest to konieczne ze względu na czynniki wymienione wcześniej, ale także ze względu na to, że współczesny terroryzm przestał być terroryzmem narodowym, związanym z jednym państwem, bądź jedną grupą etniczną. Działania Al-Qaidy, organizacji uważanej za najpoważniejsze zagrożenie dla współczesnego ładu międzynarodowego i bezpieczeństwa państw, oparte są na zasadzie współdziałania z lokalnymi organizacjami terrorystycznymi. Współdziałanie to związane jest z korzyściami, jakie w jego wyniku odnoszą obydwie strony:
– Al-Qaida uzyskuje możliwość wykorzystywania lokalnych, wyspecjalizowanych operatorów organizacji terrorystycznej, bardzo dobrze znających teren swojego działania, a także metody służb specjalnych i służb policyjnych działających na danym terenie,
– organizacje lokalne zyskują powiązania z terroryzmem międzynarodowym, z organizacją, która potrafiła zagrozić jednemu z najpotężniejszych państw, tj. USA, na jego własnym terytorium, co ich działaniom nadaje globalny wymiar, którego samodzielnie nie zdołałyby uzyskać.
Taki sposób funkcjonowania przeciwnika zmusza służby specjalne oraz policyjne do ciągłego powiększania swojej wiedzy na temat sił i środków, którymi on dysponuje, uwarunkowań determinujących modele działania, języków i wzorców kulturowych stanowiących o kształcie organizacji oraz powiązaniach między nimi. Jest to niezwykle obszerny zakres wiedzy, do którego opanowania niezbędne są zasoby niedostępne dla służb państwowych w zakresie ich ustawowych działań i zadań. Z tego względu konieczne okazuje się nawiązanie współpracy z ośrodkami, w których wiedza taka się znajduje, tj. nie tylko ośrodkami akademickimi i badawczymi, ale także z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, z którymi współpraca nie była tak aktywna w okresie poprzedzającym epokę międzynarodowego terroryzmu, określanego obecnie mianem terroryzmu ponowoczesnego.
Źródłem, do którego sięgają coraz częściej służby i instytucje państwowe wykonujące zadania związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi są także ośrodki analityczne i naukowo-badawcze, na Zachodzie określane zbiorczą nazwą „think-tanks”. Do jednych z najbardziej rozpoznawalnych na skalę międzynarodową think-tank’ów zaliczany jest ośrodek Rand Corporation, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Instytucja ta powstała w 1948 r., jako pokłosie II wojny światowej . Swoją nazwę Rand wziął ze skrótu wyrazów „badania i rozwój” (ang. „Research AND Development”)  .
Jego misją jest, jak określa to „mission statement” organizacji: „Popierać i promować cele naukowe, edukacyjne i dobroczynne, dla publicznego dobrobytu i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”. Rozwój badań, publikowanie ich wyników, a także bieżąca analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej USA stały się gruntem, na którym wyrosły najważniejsze zasady funkcjonowania Rand, tj. bezstronność, obiektywizm, rzetelność prowadzenia badań.
Wkład Rand, zgodnie z pierwotnymi założeniami przyświecającymi jego powstaniu, dotyczyć miał przede wszystkim obszaru decydowania politycznego. Raporty i analizy opracowywane przez badaczy i analityków Rand służyć miały jako punkt odniesienia dla przedstawicieli administracji rządowej i wspomagać ich w procesie decydowania o strategicznych kierunkach polityki USA, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Nie można jednak zapominać o tym, że w związku z niezwykle szerokim zakresem badań prowadzonych pod egidą Rand, instytucja ta wniosła ogromny wkład także w rozwój różnych dziedzin nauki, na których opiera się wiele prowadzonych obecnie działań instytucji akademickich i rządowych. Eksperci i naukowcy pracujący dla korporacji Rand mieli swój udział w rozwijaniu teorii gier, systemów badania przestrzeni kosmicznej, badań nad sztuczną inteligencją, programowania liniowego i dynamicznego, modelowania matematycznego i symulacji, teorii sieci i analizy kosztów. Szczególnego zaznaczenia domaga się także wkład Rand Corporation w rozwój metodologicznego podejścia nazywanego analizą systemową, którego rozwój miał na celu dostarczania informacji dowódcom wojskowym w sposób, który zwiększy możliwości oceny sytuacji i dostarczy podstaw do opartych na faktach wyborów sposobu postępowania.
Analiza i badania systemowe stanowią ważny element metodologii badań prowadzonych przez Rand i jego ekspertów. Używana jest ona nie tylko w badaniach nad bezpieczeństwem, ale także w wielu innych dziadzinach społecznych i politycznych, gdzie strukturalne planowanie działań i budowanie strategii wymaga podejścia systemowego, kompleksowego. Wśród prac Rand związanych z analizą systemową warto wymienić kilka pionierskich pozycji, do których należą :
– Data system design and control using AUTOSATE, an automated data system analysis technique, Dorothy Dedo Butler, E. M. Fairbrother, O. T. Gatto, Rand 1964;
– The Combination of Alternative Research Techniques in Logistics Systems Analysis,  Murray A. Geisler, Wilbur Steger, Rand 1962,
–  Some Comments on Systems Analysis, Gene Fisher, Rand 1967;
– Techniques of Systems Analysis, Herman Kahn, Irwin Mann, Rand 1956;
– Systems Analysis and Policy Planning. Applications in Defense, E. S. Quade and Wayne I. Boucher (ed.), Rand 1968;
–  Some Problems Associated with Systems Analysis, E. S. Quade, Rand 2003.
Obszary badań prowadzonych przez Rand kształtowane były zawsze przez kwestie, która stanowiły priorytety z punktu widzenia narodu i państwa amerykańskiego. Z tego też powodu obejmowały one zagadnienia nie tylko z zakresu polityki bezpieczeństwa, ale także polityki społecznej, edukacyjnej i innych. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z bogactwem badań prowadzonych przez Rand Corporation jest przedstawienie choćby skróconej listy instytucji i podmiotów, na potrzeby których prowadzi on badania. Wśród „klientów”, a zatem instytucji i podmiotów korzystających z wyników tych badań, a także zlecających określone badania, znaleźć można (podano jedynie przykłady w poszczególnych kategoriach):
–  rząd USA: Departament Rolnictwa, Departament Obrony (w tym m.in.: Program Rozwoju Technologii Antynarkotykowej, Departament Lotnictwa, Armii, Marynarki, Korpus Marines, Połączone Sztaby, Biuro Sekretarza Obrony, Agencja Obrony Przeciwrakietowej), Departament Edukacji, Departament Energii, Departament Zdrowia, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w tym m.in.: Straż Przybrzeżna), Departament Sprawiedliwości (w tym m.in. Federalne Biuro Śledcze, Departament Stanu, Departament Skarbu, Dyrektor Wyweiadu Narodowego, Wspólnota Wywiadowcza, NASA, Narodowe Biuro Rekonesansu, stanowa administracja;
– zagraniczne rządy, ministerstwa i agencje: rząd Australii, duńskie ministerstwo transportu i energii, holenderskie ministerstwo obrony, Komisja Europejska, niemieckie ministerstwo obrony, indyjskie ministerstwo obrony, włoskie ministerstwo obrony, brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych, brytyjskie ministerstwo obrony, siły zbrojne Kataru,
– organizacje międzynarodowe: Chińska Fundacja Studiów Międzynarodowych strategicznych, Koreański Instytut Oceny i Planowania Nauki i Technologii,
– college i uniwersytety,
– fundacje (np. Microsoft, Ford, Rockefeller),
–  przemysł (np. Galaxy Scientific Corporation; Genentech, Inc.; General Electric Company; GlaxoSmithKline; Pfizer Inc; Risk Management Solutions),
– stowarzyszenia zawodowe,
– organizacje non-profit.
Jak łatwo zauważyć obserwując powyższą listę, z usług badawczych Rand korzysta wiele instytucji państwowych zaangażowanych w dbałość o bezpieczeństwo państwa. W sposób szczególny dotyczy to instytucji realizujących zadnia w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, ze względów omówionych w początkowej części opracowania. Zainteresowanie Rand Corporation terroryzmem jako zjawiskiem mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa datuje się czasu zamachu na sportowców w Monachium w 1972 r., zamachu, który stanowił atak nie tylko na przedstawicieli określonego państwa, ale także zakłócił międzynarodowe wydarzenia, na którym skupione były oczy całego świata. Od tego czasu Rand prowadzi systematyczne badania dotyczące źródeł terroryzmu, rozwoju metod i technik zamachów terrorystycznych, implikacji terroryzmu z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa narodowego, a także wpływu tego zjawiska na sektor prywatny i system  zarządzania kryzysowego. Jednym z najistotniejszych obszarów działalności Rand w tym zakresie są analizy prognostyczne, które mają za zadania umożliwienie długofalowego planowania działań kontrterrorystycznych na bazie przewidywań co do rozwoju tego zjawiska.
Wśród najważniejszych raportów i opracowań, które powstały w Rand Corporation nt. terroryzmu i metod jego zwalczania, wymienić można następujące:
– The New Age of Terrorism, Brian M. Jenkins, RAND 2006,

– Can Publicly Available Information Be Used in Planning Terrorist Attacks? Fact sheet based on work done for RAND Infrastructure, Safety, and Environment documented in Freedom and Information: Assessing Publicly Available Data Regarding U.S. Transportation Infrastructure Security, Eric Landree, Christopher Paul, Beth Grill, Aruna Balakrishnan, Bradley Wilson, and Martin C. Libicki, Rand 2007,
– Estimating Terrorism Risk, Henry H. Willis, Andrew R. Morral, Terrence K. Kelly, Jamison Jo Medby, Rand 2005
– Exploring Terrorist Targeting Preferences, Martin C. Libicki, Peter Chalk, Melanie Sisson, Rand 2007,
– Combating Terrorism: In Search of A National Strategy, Bruce Hoffman, Rand 2001,
– RE-THINKING TERRORISM IN LIGHT OF A WAR ON TERRORISM, Testimony of Dr. Bruce Hoffman before the Subcommittee on Terrorism and Homeland Security, House Permanent Select Committee on Intelligence, U.S. House of Representatives, September 26, 2001
– Understanding Terrorist Ideology, KIM CRAGIN, Testimony presented before the Senate Select Committee on Intelligence on June 12, 2007.
Kolejnym obszarem, w którym szczególnie widoczne są działania Rand Corporation związane z rozwijaniem i poszerzaniem wiedzy służącej przeciwdziałaniu terroryzmowi są także tworzone i udostępniane publicznie bazy danych tworzone przez ekspertów Rand.
Najbardziej znaną i najpowszechniej używaną z tych baz była Terrorism Knowledge Database. Baza ta stanowiła wynik pracy nie tylko Rand Corporation, ale także Memorial Institute for Prevention of Terrorism. W dniu 31 marca zakończyła działanie, a jej elementy zintegrowane zostały z Global Terrorism Database, administrowaną przez Uniwersytet Maryland . Wkład Rand w Terrorism Knowledge Database stanowiły przede wszystkim dwa komponenty:
– RAND Terrorism Chronology Database,
– RAND-MIPT Terrorism Incident Database.
Pierwszy z komponentów (baza chronologii terroryzmu) obejmował wydarzenia od 1968 do 1997 r., podczas kiedy drugi (baza incydentów terrorystycznych) obejmował lata od 1998 do momentu zakończenia funkcjonowania projektu. Dla zapewnienia kompletności obu baz danych Rand prowadził badania dotyczące incydentów, które mogły stanowić atak terrorystyczny na zasadzie ciągłego monitorowania wydarzeń na świecie, odwołując się do badaczy i ekspertów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w odniesieniu do poszczególnych badanych regionów, posługujących się wieloma językami i wykazujących się doświadczeniem o charakterze operacyjnym. Początki funkcjonowania obu baz związane są z prominentnymi postaciami w obszarze badań nad terroryzmem, tj. Brianem Michaelem Jenkinsem oraz Brucem Hoffmanem. Ich pracę kontynuowali inni badacze, których zespół w szczytowym okresie liczył 9 osób.
Bazy danych prowadzone przez ekspertów Rand nie służył jedynie tworzeniu kalendarza zamachów terrorystycznych. Zawierając szczegółowe dane dotyczące miejsca, czasu, sposobu przeprowadzenia oraz sprawcy zamachów umożliwiały obserwowanie dynamiki terroryzmu, a także prowadzenie badań nad jego ewoluującą naturą. Celem tych badań jest przywoływane już w tym opracowaniu zadanie polegające na umożliwianiu decydentom politycznym, funkcjonariuszom oraz szefom służb specjalnych i policyjnych, a także innym osobom zaangażowanym w przeciwdziałanie terroryzmowi, pozostawanie na krok przed terrorystami. Obserwowanie trendów w działaniach organizacji terrorystycznych, prognozowanie ich potencjalnych działań jest być może najskuteczniejszym narzędziem, jakim państwa dysponują w walce z terroryzmem.
Kolejna warta omówienia baza danych prowadzona przez Rand to baza Voices of Jihad Database (Głosy Dżihadu) . Baza ta zawiera zasoby i kompilacje przemówień, wystąpień, wywiadów, oświadczeń i publikacji zarówno przywódców organizacji terrorystycznych, jak i zwykłych członków i sympatyków organizacji. Zasadniczo cała zawartość bazy przetłumaczona została na język angielski.
Idea przyświecająca powstaniu bazy Voices of Jihad zbliżona jest do tej, która zdeterminowała powstanie baz chronologicznych. Służyć ma ona przede wszystkim obserwowaniu trendów i potencjalnych dróg rozwoju organizacji terrorystycznych, ewolucji ideologii, na które się powołują, a tym samym ułatwiać planowanie działań kontrterrorystycznych. Baza zawiera liczne aspekty zjawiska, które potocznie określić można ideologią dżihadu, wśród których wymienić należy: poglądy na świat (demokrację, rolę kobiet, instytucja światowe), usprawiedliwienia terroru i przemocy, nawoływanie do dżihadu, strategia i taktyka, problemy i punkty zapalne wewnątrz organizacji terrorystycznych.
Podkreślić ponadto należy to, że część badań i analiz prowadzonych przez badaczy Rand ma charakter niejawny, zarówno ze względu na źródła, na których opierają oni swoje badania (często pochodzące od służb specjalnych, wykorzystujących analityczne możliwości rand Corporation), jak te ze względu na wyniki badań, które stanowią podstawę przyszłych działań administracji amerykańskiej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.
Ten aspekt działań Rand wymaga szczególnej uwagi. Pamiętać bowiem należy, omawiając początki, sposób funkcjonowania oraz wyniki działań tej instytucji, że jest ona zaangażowana we wspomaganie rządu amerykańskiego, a także jego służb i agencji w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Outsourcing działań analitycznych i prognostycznych do instytucji o charakterze think-tanków uwalnia znaczne zasoby sił i środków instytucji państwowych. Co więcej, korzystając ze wsparcia instytucji takich jak Rand, służby i instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju zyskują dostęp do wewnętrznie powiązanej społeczności akademickiej, co daje im możliwość korzystania z olbrzymich zasobów wiedzy i doświadczenia w zakresie nie tylko analiz bezpieczeństwa, ale także lingwistyki, kulturoznawstwa, psychologii, antropologii, politologii, socjologii i innych dziedzin nauki, które przydatne są w planowaniu i realizowaniu działań kontrterrorystycznych.
Godne uwagi wydaje się także to, jacy eksperci tworzą wartość dodaną w pracach Rand. Jest to bowiem instytucja, która zatrudnia lub współpracuje z ludźmi, którzy stanowią elitę w uprawianych dziedzinach nauki. W wypadku terroryzmu wystarczy wymienić takie choćby nazwiska jak wspomniani już Brian Michael Jenkins (ekspert w zakresie terroryzmu i bezpieczeństwa wewnętrznego, były kapitan armii USA, członek Komisji ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa w Białym Domu, doradca Narodowej Komisji ds. Terroryzmu,), Bruce Hoffman (ekspert w zakresie terroryzmu, profesor Georgetown University, były Wiceprzewodniczący Rand ds. Stosunków Zewnętrznych, doradca ds. kontrterroryzmu w Biurze ds. Narodowego Bezpieczeństwa, w latach 2004-2005 doradca ds. kontr terroryzmu w Biurze ds. Strategii, Planów i Analiz w Kwaterze Głównej Wielonarodowych Sił w Iraku, doradca w Grupie ds. Badań nad Irakiem) czy Martin Libicki (analityk w zakresie terroryzmu, ekspert ds. bezpieczeństwa informacyjnego, wojny informacyjnej, standardów technologicznych bezpieczeństwa informacyjnego, pracował dla FBI, w sztabie Marynarki Wojennej USA, wykładowca National Defence University).
Analiza działań Rand Corporation, środków, jakie pozostają do dyspozycji tej instytucji – zarówno w sensie zasobów informacyjnych, jak i ekspertów zaangażowanych w badania prowadzone przez Rand – pozwala na stwierdzenie, że wkład wnoszony przez tę instytucję w badania związane z bezpieczeństwem narodowym, w tym w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, jest trudny do przecenienia.
Instytucje analityczne i naukowo-badawcze, które Rand reprezentuje, mogą stanowić jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. W dobie, w której informacja jest zasobem strategicznym, a analizy i prognozy stają się jedną z najważniejszych metod defensywnych i ofensywnych w systemie bezpieczeństwa narodowego, ekspertyzy, które te instytucje tworzą mogą stanowić o zapewnieniu przewagi służbom państwowym w starciu z organizacjami terrorystycznymi. Wiedza i informacja są jednym z najważniejszych narzędzi, które mądre rządy powinny wykorzystywać dla realizacji najważniejszych celów narodowych, tj. zaspokojenia potrzeb takich jak przetrwanie, bezpieczeństwo oraz stabilność polityczna i społeczna państwa.


O artykule