Ustawa o tajemnicy służbowej 1989 (tłumaczenie z języka angielskiego)

Układ rozdziałów

Sekcja

1. Bezpieczeństwo i wywiad.
2. Obrona.
3. Stosunki międzynarodowe.
4. Przestępstwo i specjalne uprawnienia śledcze.
5. Informacje pochodzące z nieupoważnionego ujawnienia lub powierzenia komuś w tajemnicy.
6. Informacje powierzone w zaufaniu innym krajom lub organizacjom międzynarodowym.
7. Ujawnienia upoważnione.
8. Ochrona informacji.
9. Ściganie sądowe.
10. Kary.
11. Aresztowanie, przeszukanie i rozprawa sądowa.
12. „Urzędnik Korony” i „pracownik kontraktowy rządu”.
13. Inne postanowienia interpretacyjne.
14. Zarządzenia.
15. Czyny popełnione za granicą i zakres.
16. Skrótowe tytuły, cytaty, kolejne poprawki, unieważnienia, anulowania i rozpoczęcie.
ELZBIETA II

/godło/

USTAWA O TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ 1989
ROZDZIAŁ 6
Ustawa zastępuje część 2 Ustawy o Tajemnicy Służbowej z 1911 r. z pomocą postanowień chroniących bardziej ograniczone kategorie informacji urzędowych.

[ 11 maja 1989 r.]

NIECH BĘDZIE USTANOWIONE przez Najjaśniejszy Majestat Królowej, przez i z pomocą porad i zgody duchownych i świeckich członków Izby Lordów oraz Izby Gmin, w tym obecnie zgromadzonym Parlamencie, oraz z upoważnienia tegoż, jak następuje:

Bezpieczeństwo i wywiad.
– (1) osoba, która jest albo była –
członkiem służby bezpieczeństwa i wywiadu; Lu
osoba powiadomiona o tym, że podlega postanowieniom niniejszej podsekcji,

jest winna przestępstwa, jeśli bez prawomocnego upoważnienia ujawni jakąkolwiek informację, dokument albo inny przedmiot związany z bezpieczeństwem lub wywiadem, który jest albo był w jego posiadaniu z tytułu jej pozycji jako członka dowolnej z tych służb, albo w trakcie jej pracy podczas gdy zawiadomienie jest lub było w mocy.

(2) Nawiązanie w podsekcji (1) powyżej do informacji ujawniającej związanej z bezpieczeństwem albo wywiadem zawiera w sobie nawiązanie do wygłaszania jakichkolwiek oświadczeń, których celem jest ujawnienie takowych informacji lub ma na celu bycie zrozumianym przez tych, do których jest adresowane, jako stanowiące takowe ujawnienie.

(3) Osoba, która jest albo była urzędnikiem Korony lub pracownikiem kontraktowym rządu jest winna przestępstwa, jeśli bez prawomocnego upoważnienia dopuszcza się szkodliwego ujawnienia jakiejkolwiek informacji, dokumentu albo innej rzeczy związanej z bezpieczeństwem albo wywiadem, która jest lub była w jej posiadaniu z tytułu jej pozycji jako takowego, lecz w inny sposób niż podano w podsekcji (1) powyżej.

(4) Do celów podsekcji (3) powyżej ujawnienie jest szkodliwe jeśli –
powoduje szkody w pracy albo w jakiejkolwiek części pracy służb bezpieczeństwa i wywiadu; albo
dotyczy informacji albo dokumentu albo innej rzeczy, która jest taka, że jej nieupoważnione ujawnienie mogłoby przypuszczalnie spowodować takowe szkody, albo która mieści się w kategorii albo w opisie informacji, dokumentów albo rzeczy, nieupoważnione ujawnienie których mogłoby prawdopodobnie spowodować taki skutek.
(5) Istnieje argument obrony dla osoby oskarżonej o przestępstwo w ramach tej sekcji polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa osoba ta nie wiedziała i nie miała żadnego rozsądnego powodu ażeby być przekonaną, ze rzeczona informacja, dokument albo rzecz związana z bezpieczeństwem albo wywiadem, albo w wypadku przestępstwa w ramach podsekcji (3), że ujawnienie to mogłoby być szkodliwe w granicach rozumienia tej podsekcji.

(6) Powiadomienie, że dana osoba podlega podsekcji (1) powyżej powinno być dokonane w formie notatki pisemnej doręczonej jej przez Ministra Korony; i takowa notatka może być doręczona jeżeli w opinii Ministra, praca prowadzona przez odnośną osobę jest albo obejmuje prace związane ze służbami bezpieczeństwa i wywiadu a ich charakter jest taki, że interes bezpieczeństwa narodowego wymaga ażeby osoba ta podlegała postanowieniom tej podsekcji.

(7) Stosownie do podsekcji (8) poniżej, zawiadomienie do celów podsekcji (1) powyżej) powinno pozostawać w mocy przez okres pięciu lat począwszy od dnia, w którym jest ono doręczone, lecz może być odnowione z pomocą dalszych powiadomień, zgodnie z podsekcją (6) powyżej na okres pięciu lat za każdym razem.

(8) Powiadomienie do celów podsekcji (1) powyżej może być w dowolnym czasie unieważnione z pomocą kolejnej notatki pisemnej doręczonej przez tegoż Ministra zainteresowanej osobie; a Minister powinien doręczyć takową dalszą notatkę tak szybko jak tylko, jego zdaniem, praca wykonana przez tę osobę przestaje być takową jak wymieniono w podsekcji (6) powyżej.

(9) W niniejszej sekcji „bezpieczeństwo albo wywiad” oznaczają pracę w służbach bezpieczeństwa oraz wywiadu albo jakiejkolwiek ich części albo prace pomocnicze na rzecz tych służb, a odsyłacze do informacji związanej z bezpieczeństwem albo wywiadem obejmują odsyłacze do informacji utrzymywanych albo przekazywanych przez te służby, albo osoby wspomagające je lub jakąkolwiek ich część.
Obrona
– (1) Osoba, która jest albo była urzędnikiem Korony albo urzędnikiem kontraktowym rządu jest winna przestępstwa, jeśli bez prawomocnego upoważnienia dopuszcza się szkodliwego ujawnienia jakiejkolwiek informacji, dokumentu albo innej rzeczy związanej z obroną, która jest albo była w jej posiadaniu z tytułu jej pozycji jako takowej.
szkodzi ono zdatności całości albo jakiejkolwiek części sił zbrojnych Korony do wywiązywania się z ich zadań, albo prowadzi do utraty życia albo zranień członków tychże sił, albo poważnego uszkodzenia sprzętu albo instalacji tychże sił; albo
w inny sposób niż wymieniono w paragrafie (a) powyżej, zagraża ono interesowi Zjednoczonego Królestwa za granicą, poważnie przeszkadza promocji albo ochronie tych interesów przez Zjednoczone Królestwo, lub zagraża bezpieczeństwu obywateli brytyjskich za granicą; albo
dotyczy ono informacji, dokumentu albo rzeczy, która jest taka, że jej nieupoważnione ujawnienie mogłoby prawdopodobnie spowodować dowolny z tych skutków.
(3) Istnieje argument obrony dla osoby oskarżonej o przestępstwo w ramach tej sekcji polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa osoba ta nie wiedziała i nie miała żadnego rozsądnego powodu ażeby być przekonaną, że rzeczona informacja, dokument albo rzecz była związana z obroną, albo że jej ujawnienie mogłoby być szkodliwe w granicach rozumienia podsekcji (1) powyżej.

(4) w niniejszej sekcji „obrona” oznacza –
wielkość, kształt, organizację, logistykę, urzutowanie bojowe, rozwinięcie, operacje oraz stan gotowości i wyszkolenia sił zbrojnych Korony;
uzbrojenie, zapasy innego sprzętu tychże sił i wynalazki, opracowania, produkcję oraz działanie takowego sprzętu i badań z nim związanych;
polityka obronna i strategia oraz planowanie i wywiad wojskowy;
plany i sposoby utrzymania istotnych dostaw i usług, które są albo byłyby potrzebne w czasie wojny.
Stosunki międzynarodowe
– (1) Osoba, która jest albo była urzędnikiem Korony albo urzędnikiem kontraktowym rządu jest winna przestępstwa, jeśli bez prawomocnego upoważnienia dopuszcza się szkodliwego ujawnienia –
dowolnej informacji, dokumentu albo rzeczy związanej ze stosunkami międzynarodowymi; albo
jakiejkolwiek poufnej informacji, dokumentu albo innej rzeczy, która została uzyskana od państwa innego niż Zjednoczone Królestwo albo organizacji międzynarodowej,

będącej informacją albo dokumentem albo rzeczą, która jest albo była w jej posiadaniu z tytułu jej pozycji jako urzędnika Korony albo urzędnika kontraktowego rządu.

(2) Do celów podsekcji (1) powyżej ujawnienie jest szkodliwe, jeśli –
zagraża interesom Zjednoczonego Królestwa za granicą, poważnie szkodzi promocji albo ochronie tych interesów przez Zjednoczone Królestwo albo zagraża bezpieczeństwu obywateli brytyjskich za granicą; albo
dotyczy ono informacji, dokumentu albo rzeczy, która jest taka, że jej nieupoważnione ujawnienie mogłoby prawdopodobnie spowodować dowolny z tych skutków.

(3) W wypadku informacji lub dokumentu lub rzeczy w ramach podsekcji (1) (b) powyżej –
fakt, że jest ona poufna, albo
jej charakter albo składniki,

mogły być wystarczające do ustalenia do celów podsekcji (2) (b) powyżej, że informacja, dokument albo rzecz jest taka, że jej nieupoważnione ujawnienie mogłoby przypuszczalnie spowodować dowolny ze skutków tamże wymienionych.

(4) Istnieje argument obrony dla osoby oskarżonej o przestępstwo w ramach tej sekcji polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa osoba ta nie wiedziała i nie miała żadnego rozsądnego powodu ażeby być przekonaną, że rzeczona informacja, dokument albo rzecz była taka jako podano w podsekcji (1) powyżej, albo że jej ujawnienie mogłoby być szkodliwe w granicach rozumienia tej podsekcji.

(5) W niniejszej podsekcji „stosunki międzynarodowe” oznaczają stosunki pomiędzy krajami, pomiędzy organizacjami międzynarodowymi, albo pomiędzy jednym albo więcej krajami oraz jedną lub więcej takowymi organizacjami oraz obejmują wszelkie sprawy związane z krajem innym niż Zjednoczone Królestwo albo z organizacją międzynarodową, która może wywrzeć wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa z innym krajem albo organizacją międzynarodową.

(6) Do celów niniejszej sekcji dowolna informacja, dokument albo rzecz uzyskana od kraju albo organizacji jest poufna w dowolnym czasie kiedy warunki na jakich została uzyskana wymagają utrzymania jej poufną, albo kiedy okoliczności, w których została ona uzyskana czynią rozsądnym dla tego kraju lub organizacji ażeby spodziewały się, że będzie ona w ten sposób traktowana.

Przestępstwo i specjalne uprawnienia śledcze
– (1) Osoba, która jest albo była urzędnikiem Korony albo urzędnikiem kontraktowym rządu jest winna przestępstwa, jeśli bez prawomocnego upoważnienia dopuszcza się ujawnienia jakiejkolwiek informacji, dokumentu albo innej rzeczy, do której niniejsza sekcja się odnosi, oraz która jest albo była w jej posiadaniu z tytułu jej pozycji jako takowej.

(2) Niniejsza sekcja odnosi się do dowolnej informacji, dokumentu albo innej rzeczy –
ujawnienie której:
prowadzi do dokonania przestępstwa; albo
ułatwia uniknięcie legalnego zatrzymania albo dokonanie innego czynu przynoszącego uszczerbek dla bezpieczeństwa osób legalnie zatrzymanych; albo
utrudnia zapobieganie lub wykrycie przestępstw lub zatrzymania lub ścigania sądowego podejrzanych o popełnienie przestępstwa; albo

 

która jest taka, że jej nieupoważnione ujawnienie przypuszczalnie spowodowałoby jakikolwiek z tych skutków.

(3) Niniejsza sekcja odnosi się również do –
dowolnej informacji uzyskanej na skutek przechwycenia jakiejkolwiek informacji zgodnie z uprawnieniami nadanymi w ramach sekcji 2 Ustawy o Przechwytywaniu Informacji z 1985 roku [1985 c.56], jakiejkolwiek informacji związanej z uzyskiwaniem informacji na skutek takowego przechwytywania i jakiegokolwiek dokumentu lub innej rzeczy, która jest albo była używana albo przygotowana do użycia, albo została uzyskana wskutek takowego przechwycenia; oraz
dowolnej informacji uzyskanej na skutek działań zatwierdzonych z racji uprawnień udzielonych w ramach sekcji 3 Ustawy o Służbie Bezpieczeństwa z 1989 roku [1989 c.5], jakiejkolwiek informacji związanej z uzyskiwaniem informacji na skutek takowych działań oraz jakiegokolwiek dokumentu albo innej rzeczy, która jest albo była używana albo przygotowana do użycia, albo została uzyskana na skutek takowych działań.
(4) Istnieje argument obrony dla osoby oskarżonej o przestępstwo w ramach tej sekcji w odniesieniu do ujawnienia zawierającego się w granicach podsekcji (2) (a) powyżej polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa osoba ta nie wiedziała i nie miała żadnego rozsądnego powodu ażeby być przekonaną, że to ujawnienie mogłoby przynieść skutki tamże wymienione.

(5) Istnieje argument obrony dla osoby oskarżonej o przestępstwo w ramach tej sekcji w odniesieniu do jakiegokolwiek innego ujawnienia polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa osoba ta nie wiedziała i nie miała żadnego rozsądnego powodu żeby być przekonaną, iż rzeczona informacja, dokument albo rzecz była informacją, dokumentem albo rzeczą, do której sekcja ta znajduje zastosowanie.

(6) W niniejszej sekcji „legalne zatrzymanie” obejmuje zatrzymanie na podstawie jakiegokolwiek aktu prawnego albo jakiegokolwiek aktu urzędowego wydanego w myśl jakiegoż aktu prawnego.

Informacje pochodzące z nieupoważnionego ujawnienia lub powierzenia komuś w tajemnicy

5. – (1) Podsekcja (2) poniżej znajduje zastosowanie w przypadkach kiedy –
dowolna informacja, dokument albo inna rzecz chroniona przed ujawnieniem przez dalsze postanowienia niniejszej Ustawy wejdą w posiadanie osoby w rezultacie zostania –

 

ujawnioną (niezależnie czy jej czy innej osobie) przez urzędnika Korony lub urzędnika kontraktowego rządu bez prawomocnego upoważnienia; albo
powierzoną jej przez urzędnika Korony lub urzędnika kontraktowego rządu na warunkach wymagających ażeby była ona utrzymana w tajemnicy, albo w okolicznościach, w których urzędnik Korony albo urzędnik kontraktowy rządu mógł racjonalnie oczekiwać, że będzie ona w taki sposób traktowana; albo
ujawnioną (niezależnie czy jej czy innej osobie) bez prawomocnego upoważnienia przez osobę, której została ona powierzona jak podano w podparagrafie 2 powyżej; oraz

 

ujawnienie bez prawomocnego upoważnienia informacji, dokumentu albo rzeczy przez osobę, w której posiadanie ona się dostała nie jest przestępstwem w ramach dowolnego z tych postanowień.
(2) Stosownie do podsekcji (3) i (4) poniżej, osoba, w której posiadanie dostała się informacja dokument albo rzecz, jest winna przestępstwa, jeśli ona ujawni ją bez prawomocnego upoważnienia, wiedząc, albo mając rozsądne powody ażeby sądzić, że jest ona chroniona przed ujawnieniem przez dalsze postanowienia niniejszej Ustawy oraz, że weszła ona w jej posiadanie jak podano w podsekcji (1) powyżej.

(3) w Wypadku informacji albo dokumentu albo rzeczy chronionej przed ujawnieniem przez sekcje od 1 do 3 powyżej, dana osoba nie popełniła przestępstwa w ramach podsekcji (2) powyżej, chyba że –
ujawnienie przez nią dokonane jest szkodliwe; oraz
wiedziała ona albo miała rozsądny powód ażeby sądzić, że ujawnienie mogłoby być szkodliwe;

a kwestia czy ujawnienie jest szkodliwe powinna zostać rozstrzygnięta do celów niniejszej podsekcji w taki sposób w jaki ona była rozstrzygana w stosunku do ujawnienia tej informacji, dokumentu lub rzeczy przez urzędnika Korony przy naruszeniu sekcji 1 (3), 2(1) albo 3(1) powyżej.

(4) Dana osoba nie popełniła przestępstwa w ramach podsekcji (2) powyżej w odniesieniu do informacji albo dokumentu albo innej rzeczy, która weszła w jej posiadanie w następstwie jej ujawnienia –
jak podano w podsekcji (1) (a) (1) powyżej przez urzędnika kontraktowego rządu; albo
jak podano w podsekcji (1) (a) (3) powyżej,

chyba że to ujawnienie zostało dokonane przez obywatela brytyjskiego albo miało miejsce w Zjednoczonym Królestwie, Wyspach Kanału, na Wyspie Man albo w kolonii.

(5) Do celów niniejszej sekcji informacja albo dokument albo rzecz jest chroniona przed ujawnieniem przez poniższe postanowienia niniejszej Ustawy jeśli –
jest ona związana z bezpieczeństwem lub wywiadem, obronnością albo stosunkami międzynarodowymi w granicach znaczeń określonych w sekcjach 1, 2 lub 3 powyżej, lub jest taka jak podano w sekcji 3(1) (b) powyżej; albo
jest informacją albo dokumentem albo rzeczą, w stosunku do której znajduje zastosowanie sekcja 4 powyżej;

a informacja albo dokument albo rzecz jest chroniona przed ujawnieniem przez sekcje od 1 do 3 powyżej, jeśli wchodzi ona w zakres paragrafu (a) powyżej.

(6) Dana osoba jest winna przestępstwa, jeżeli bez prawomocnego upoważnienia ujawni ona jakąkolwiek informację, dokument albo inną rzecz, o której ona wie, albo ma rozsądne powody ażeby sądzić, że weszła ona w jego posiadanie w następstwie naruszenia sekcji 1 Ustawy o Tajemnicy Służbowej z 1911 r. [1911 c.28].
Informacja powierzona w zaufaniu innemu państwu albo organizacji międzynarodowej
– (1) Niniejsza sekcja znajduje zastosowanie kiedy –
jakakolwiek informacja, dokument albo inna rzecz, która –
związana jest z bezpieczeństwem albo wywiadem, obronnością albo stosunkami międzynarodowymi; albo
została przekazana w zaufaniu przez albo w imieniu Zjednoczonego Królestwa innemu państwu lub organizacji międzynarodowej,

weszła w posiadanie danej osoby w rezultacie ujawnienia (niezależnie czy jej czy innej osobie) bez upoważnienia tego kraju, albo w wypadku organizacji międzynarodowej, bez upoważnienia jej członka; oraz
ujawnienie bez prawomocnego upoważnienia informacji, dokumentu albo rzeczy przez osobę, w której posiadanie ona weszła, nie jest winna przestępstwa w ramach któregokolwiek z powyższych postanowień niniejszej Ustawy.

(2) Stosownie do podsekcji (3) poniżej, osoba, w której posiadanie weszła informacja, dokument albo rzecz, jest winna przestępstwa, jeżeli dokonała ona szkodliwego ujawnienia jej, wiedząc, albo mając rozsądne podstawy ażeby być przekonaną, iż jest ona taka jak określono w podsekcji (1) powyżej, że weszła ona w jej posiadanie w sposób jak tam podano oraz, że jej ujawnienie będzie szkodliwe.

(3) Osoba nie popełniła przestępstwa w ramach podsekcji (2) powyżej, jeżeli informacja, dokument albo rzecz jest jej ujawniona na podstawie prawomocnego upoważnienia, albo została ona wcześniej podana do wiadomości publicznej z upoważnienia zainteresowanego kraju albo organizacji albo, w wypadku organizacji, przez jej członka.

(4) Do celów niniejszej sekcji „bezpieczeństwo lub wywiad”, „obronność” oraz „stosunki międzynarodowe” mają takie same znaczenie jak w sekcjach 1, 2 i 3 powyżej a kwestia czy ujawnienie jest szkodliwe powinna zostać rozstrzygnięta w taki sposób w jaki by ona była rozstrzygana w stosunku do ujawnienia odnośnej informacji, dokumentu albo rzeczy przez urzędnika Korony przy naruszeniu sekcji 1(3), 2(1) albo 3(1) powyżej.

(5) Do celów niniejszej sekcji informacja albo dokument albo rzecz jest przekazana w zaufaniu, jeśli jest ona przekazana w warunkach wymagających utrzymania jej w zaufaniu albo w okolicznościach, w których osoba przekazująca je mogłaby rozsądnie oczekiwać, że będzie ona w taki sposób utrzymana.
Ujawnienie upoważnione
– (1) Do celów niniejszej Ustawy ujawnienie przez
urzędnika Korony, albo
osobę, nie będącą urzędnikiem Korony ani urzędnikiem kontraktowym rządu, w której wypadku zawiadomienie do celów sekcji 1(1) powyżej miało moc obowiązującą,
jest dokonane na mocy prawomocnego upoważnienia wtedy i tylko wtedy, jeśli jest dokonane zgodnie z jej oficjalnymi obowiązkami.

(2) Do celów niniejszej Ustawy ujawnienie przez urzędnika kontraktowego rządu jest dokonane na mocy prawomocnego upoważnienia wtedy i tylko wtedy, jeżeli jest dokonane-
zgodnie z oficjalnym upoważnieniem; albo
w celu wynikającym z funkcji, z racji której jest ona urzędnikiem kontraktowym rządu i bez naruszania ograniczeń oficjalnych.

(3) Do celów niniejszej Ustawy ujawnienie dokonane przez jakąkolwiek inną osobę jest dokonane z prawomocnego upoważnienia tylko i wyłącznie jeżeli jest ono dokonane –
wobec urzędnika Korony do celów wykonywanych przez niego funkcji; albo
zgodnie z oficjalnym upoważnieniem.

(4) Istnieje argument obrony dla osoby oskarżonej o przestępstwo w ramach poniższych postanowień niniejszej Ustawy polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa osoba ta była przekonana, że miała prawomocne upoważnienie do dokonania ujawnienia, o którym mowa i nie miała żadnego powodu ażeby sądzić inaczej.

(5) W niniejszej sekcji „oficjalne upoważnienie” i „oficjalny zakaz” oznaczają, stosownie do podsekcji (6) poniżej, upoważnienie albo zakaz stosownie udzielony albo nałożony przez urzędnika Korony albo urzędnika kontraktowego rządu, albo przez lub w imieniu ustanowionego ciała lub ciała ustanowionej kategorii.

(6) W odniesieniu do sekcji 6 powyżej „oficjalne upoważnienie” obejmuje upoważnienie stosownie udzielone przez albo w imieniu zainteresowanego kraju albo organizacji albo w przypadku organizacji, jej członka.
Ochrona informacji

8. – (1) Kiedy urzędnik Korony albo urzędnik kontraktowy rządu, z racji swojego stanowiska jako takiego, ma w swoim posiadaniu albo pod swoją kontrolą jakikolwiek dokument albo inną rzecz, której ujawnienie bez prawomocnego zezwolenia byłoby dla niego przestępstwem w myśl któregokolwiek z postanowień niniejszej Ustawy, jest winny przestępstwa, jeżeli –
będąc urzędnikiem Korony, zatrzymuje on ten dokument albo rzecz niezgodnie z jego oficjalnymi obowiązkami; albo
będąc urzędnikiem kontraktowym rządu, nie postąpi zgodnie z oficjalnym nakazem zwrotu albo zniszczenia tego dokumentu albo rzeczy,

albo jeżeli nie podejmie on takich środków ostrożności w celu zapobieżenia nieupoważnionemu ujawnieniu tegoż dokumentu albo rzeczy, jakich można rozsądnie oczekiwać po osobie na tym stanowisku.

(2) Istnieje argument obrony dla urzędnika Korony oskarżonego o przestępstwo w ramach podsekcji (1) (a) powyżej polegający na udowodnieniu, że w czasie rzekomego przestępstwa był on przekonany, że postępował zgodnie ze swoimi obowiązkami oficjalnymi i nie miał żadnego powodu ażeby sądzić inaczej.

(3) W podsekcjach (1) i (2) powyżej odwołania się do urzędnika Korony dotyczą wszelkich osób, nie będących urzędnikami Korony ani urzędnikami kontraktowymi rządu, w wypadku których pozostawało w mocy zawiadomienie do celów sekcji 1 (1) powyżej.

(4) Kiedy jakaś osoba ma w swoim posiadaniu albo pod swoją

kontrolą jakikolwiek dokument lub inną rzecz, której ujawnienie bez prawomocnego zezwolenia byłoby dla niej przestępstwem w myśl któregokolwiek z postanowień niniejszej Ustawy, jest winna przestępstwa, jeśli –
nie postąpi ona zgodnie z oficjalnym nakazem jej zwrotu albo zniszczenia; albo
kiedy ona uzyska ją od urzędnika Korony albo urzędnika kontraktowego rządu na warunkach wymagających utrzymywania jej w poufałości, lub w okolicznościach, w których ten urzędnik Korony albo urzędnik kontraktowy rządu mógłby rozsądnie oczekiwać, że będzie ona tak traktowana, nie zastosuje ona takich środków ostrożności jakich można by rozsądnie oczekiwać od osoby na jej stanowisku.

(5) Kiedy jakaś osoba ma w swoim posiadaniu albo pod swoją kontrolą jakikolwiek dokument lub inną rzecz, której ujawnienie bez prawomocnego zezwolenia byłoby dla niej przestępstwem w myśl sekcji 6 powyżej, jest winna przestępstwa, jeżeli nie postąpi zgodnie z oficjalnym nakazem jej zwrotu albo zniszczenia.

(6) Dana osoba jest winna przestępstwa, jeżeli ujawnia jakąkolwiek oficjalną informację, dokument albo inną rzecz, która może być użyta w celu uzyskania dostępu do jakiejkolwiek informacji, dokumentu albo innej rzeczy chronionej przed ujawnieniem przez poprzednie postanowienia niniejszej Ustawy, a okoliczności, w których jest ona ujawniona są takie, że byłoby rozsądnym spodziewać się, iż mogłaby ona być użyta w tym celu bez upoważnienia.

(7) Do celów podsekcji (6) powyżej dana osoba ujawnia informację albo dokument albo rzecz, która jest oficjalna, jeżeli –
ma ona albo miała w swoim posiadaniu z racji jej stanowiska jako urzędnika Korony lub urzędnika kontraktowego rządu; albo
wiedziała ona albo miała rozsądne powody ażeby sądzić, że urzędnik Korony albo urzędnik kontraktowy rządu ma albo miał w swoim posiadaniu z racji jego stanowiska jako takiego.
(8) Podsekcja (5) sekcji 5 powyżej znajduje zastosowanie do celów podsekcji (6) powyżej w taki sam sposób w jaki znajduje ona zastosowanie do celów tej sekcji.

(9) W niniejszej sekcji „oficjalny nakaz” oznacza nakaz odpowiednio udzielony przez urzędnika Korony lub urzędnika kontraktowego rządu, albo przez albo w imieniu ustanowionego ciała lub ciała ustanowionej kategorii.
Ściganie sądowe

9. – (1) Stosownie do podsekcji (2) poniżej, żadne postępowanie sądowe w związku z przestępstwem wynikającym z niniejszej Ustawy nie powinno być wszczęte w Anglii oraz Walii albo w Północnej Irlandii z wyjątkiem prowadzonego przez albo za zgodą Prokuratora Generalnego, albo w zależności od sytuacji, Prokuratora Generalnego Irlandii Północnej.

(2) Podsekcja (1) powyżej nie znajduje zastosowania w stosunku do przestępstwa dotyczącego jakiejkolwiek takiej informacji, dokumentu albo rzeczy jak to podano w sekcji 4 (2) powyżej, lecz żadne postępowanie sądowe w związku z takim przestępstwem nie powinno być wszczęte w Anglii oraz Walii albo w Irlandii Północnej, z wyjątkiem prowadzonego przez albo za zgodą Prokuratora Generalnego, albo, w zależności od sytuacji, Prokuratora Generalnego Irlandii Północnej.

(2) Podsekcja (1) powyżej nie znajduje zastosowania w stosunku do przestępstwa dotyczącego jakiejkolwiek takiej informacji, dokumentu albo rzeczy jak to podano w sekcji 4 (2) powyżej, lecz żadne postępowanie sądowe w związku z takim przestępstwem nie powinno być wszczęte w Anglii oraz Walii albo w Irlandii Północnej, z wyjątkiem prowadzonego przez albo za zgodą Dyrektora Prokuratury Publicznej, albo w zależności od sytuacji, Dyrektora Prokuratury Publicznej Irlandii Północnej.
Kary

10. – (1) Osoba winna przestępstwa w ramach jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Ustawy innych niż sekcja 8 (1), (4) albo (5) będą podlegać –
skazaniu zgodnie z aktem oskarżenia, na uwięzienie na okres nie przekraczający dwóch lat albo karę pieniężną albo obie te kary;
łącznemu skazaniu na uwięzienie na okres nie przekraczający sześć miesięcy albo karę pieniężną nie przekraczającą przepisowego maksimum albo obie te kary.
(2) Osoba winna przestępstwa w ramach sekcji 8 (1), (4) albo (5) powyżej będzie podlegać łącznemu skazaniu na uwięzienie na okres nie przekraczający trzech miesięcy albo karę pieniężną nie przekraczającą poziomu 5 w skali standardowej albo obie te kary.

 
Aresztowanie, przeszukanie i rozprawa sądowa

11. – (1) W sekcji 24 (2) Ustawy o Dowodach Policyjnych i Kryminalnych z 1984 roku (przestępstwa zagrożone aresztem) w paragrafie (b) w miejsce słów „Ustawa o Tajemnicy Służbowej z 1991 i 1920 roku” [1984 c.60], a po tym paragrafie należy wstawić –

” (bb) przestępstwa w zakresie jakiegokolwiek postanowienia Ustawy o Tajemnicy Służbowej a 1989 roku z wyjątkiem sekcji 8 (1), (4) albo (5)”.

(2) Przestępstwa w ramach dowolnego postanowienia niniejszej Ustawy inne niż sekcja 8 (1), (4) albo (5) i usiłowanie popełnienia ich będą przestępstwami zagrożonymi aresztem w granicach rozumienia sekcji 2 Ustawy o Prawie Karnym (Irlandia Północna) z 1967 roku [1967 c.18 (N.I.).].

(3) Sekcja 9 (1) Ustawy o Tajemnicy służbowej z 1911 roku (nakazy przeszukań) powinna mieć skutek taki jakby odnosiła się do przestępstw w ramach tamtej Ustawy, włącznie z odsyłaczami do przestępstw w ramach jakichkolwiek postanowień tej ustawy, innych niż sekcja 8 (1), (4) albo (5); oraz poniższych postanowień Ustawy o Dowodach Policyjnych i Kryminalnych z 1984 roku, a mianowicie –
sekcja 9 (2) która zwiera punkty podlegające przywilejowi prawnemu oraz pewne inne materiały pochodzące od władz prowadzących przeszukania nadane przez poprzednie akty prawne; oraz
paragraf 3 (b) z Tabeli 1 (która opisuje warunki dostępu do specjalnej procedury przedstawionej w tej Tabeli),

powinny znajdować zastosowanie w stosunku do sekcji 9 (1) rzeczonej Ustawy z 1911 roku jak rozszerzone przez tę podsekcję jak one znajdują zastosowanie w stosunku do tej sekcji w brzmieniu oryginalnie postanowionym.

(4) Sekcja 8 (4) Ustawy o Tajemnicy służbowej z 1920 roku (wyłączenie publiczności z przesłuchań z uwagi na bezpieczeństwo narodowe) [ 1920 c.75] powinna mieć skutek tak jak gdyby odnosiła się do przestępstw w ramach tamtej Ustawy włącznie z odsyłaczami do przestępstw w ramach jakiegokolwiek postanowienia tej Ustawy innego niż sekcja 8 (1), (4) albo (5).

(5) Postępowanie sądowe w wypadku przestępstwa w ramach tej Ustawy może być wszczęte w dowolnym miejscu w Zjednoczonym Królestwie.
„Urzędnik Korony” oraz „urzędnik kontraktowy rządu”

12. – (1) W niniejszej Ustawie „urzędnik Korony” oznacza –
Ministra Korony,
Osobę wyznaczoną w ramach sekcji 8 Ustawy Konstytucyjnej Irlandii Północnej z 1973 roku (Urzędnik Wykonawczy Irlandii Północnej [NothernIreland Executive ] itp.) [1973 c.36];
Dowolną osobę zatrudnioną w administracji państwowej Korony, włącznie ze służbą Dyplomatyczną Jej Wysokości, Jej Wysokości Zagraniczną Administracją Państwową, administracją państwową Irlandii Północnej oraz Służbę Sądowniczą Irlandii Północnej;
Jakiegokolwiek członka sił morskich, lądowych albo powietrznych Korony, włącznie z jakąkolwiek osobą zatrudnioną poprzez związek ustanowiony do celów Ustawy o Siłach Rezerwowych z 1980 roku [1980 c.9.];
Każdego policjanta i każdą inną osobę zatrudnioną lub mianowaną do celów jakichkolwiek sił policyjnych (włącznie z siłami policyjnymi w granicach znaczenia Ustawy o Policji (Północna Irlandia) z 1970 roku ) [1970 c.9 (N.I.).;
Każdą osobę która jest członkiem lub pracownikiem ustanowionego ciała albo ciała ustanowionej kategorii i albo jest ustanowiony do celów niniejszego paragrafu albo należy do ustanowionej kategorii członków albo pracowników dowolnego z takowych ciał;
Dowolną osobę, która prowadzi ustanowione biuro, albo która jest pracownikiem takiego biura oraz albo jest ustanowiona do celów niniejszego paragrafu albo należy do ustanowionej kategorii takowych pracowników.

(2) W niniejszej Ustawie „Urzędnik kontraktowy rządu” oznacza, stosownie do podsekcji (3) poniżej, dowolną osobę, która nie jest urzędnikiem Korony, ale która dostarcza lub jest zatrudniona przy dostarczaniu towarów lub usług –
do celów jakiegokolwiek ministra lub osoby wymienionej w paragrafie (a) albo (b) podsekcji (1) powyżej, dowolnej ze służb, sił, albo ciał wymienionych w tej podsekcji, lub osoby prowadzącej jakiekolwiek biuro ustanowione w ramach tej podsekcji; albo
w ramach umowy albo porozumienia zatwierdzonego przez Sekretarza Stanu jako będąca osobą, w stosunku do której rząd kraju innego niż Zjednoczone Królestwo albo organizacja międzynarodowa jest stroną, lub jest podporządkowana lub jest powołana do celów wdrożenia jakiejkolwiek z takowych umów albo porozumień.
(3) Kiedy pracownik albo kategoria pracowników dowolnego ciała albo dowolnej osoby prowadzącej biuro jest ustanowiona z pomocą zarządzenia wydanego do celów podsekcji (1) powyżej –
dowolny pracownik tego ciała, albo osoba prowadząca takie biuro, która nie jest ustanowiona, albo nie mieści się w ustanowionej kategorii; oraz
dowolna osoba, która nie dostarcza, albo nie jest zatrudniona przy dostarczaniu towarów lub usług do celów wykonywania tych funkcji owego ciała lub prowadzącego biuro, w związku z którym pracownik albo ustanowiona kategoria pracowników jest zatrudniona,

nie będzie urzędnikiem kontraktowym rządu do celów niniejszej Umowy.

Inne postanowienia interpretacyjne

13. – (1) w niniejszej Ustawie –

„ujawnić” i „ujawnienie”, w związku z dokumentem albo inną rzeczą, obejmuje wyzbywanie się ich posiadania;

„organizacja międzynarodowa” oznacza stosownie do podsekcji (2) i (3) poniżej, organizację, której członkami są tylko kraje i obejmuje to odsyłacz do dowolnego z takich organizacji;

„ustanowiony” oznacza ustanowiony z pomocą zarządzenia wydanego przez Sekretarza Stanu;

„kraj” obejmuje rząd kraju oraz dowolny organ jego rządu i odnosi się do kraju innego niż Zjednoczone Królestwo włącznie z odsyłaczami do dowolnego terytorium poza Zjednoczonym Królestwem.

(2) W sekcji 12 (2) (b) powyżej odsyłacz do organizacji międzynarodowych obejmuje odesłanie do jakiejkolwiek takowej organizacji, niezależnie czy tylko kraje są jej członkami czy też nie i obejmuje organizacje komercyjne.

(3) Przy określaniu do celów podsekcji (1) powyżej czy tylko kraje są członkami danej organizacji, dowolny członek, który sam jest organizacją, której tylko kraje są członkami, albo która jest organem takowej organizacji, powinien być [ten członek] traktowany jako kraj.
Zarządzenia
– (1) Każde uprawnienie w ramach niniejszej Ustawy Sekretarza Stanu do wydawania zarządzeń powinno być realizowane z pomocą dokumentu statutowego.
(2) ¯adne zarządzenie nie powinno być przez niego wydane do celów sekcji 7 (5), 8 (9) albo 12 powyżej, o ile przed tym projekt tego zarządzenia nie został złożony i zatwierdzony rezolucją każdej z Izb Parlamentu.

(3) Jeżeli, niezależnie od postanowień niniejszej podsekcji, projekt zarządzenia w ramach jakiegokolwiek z postanowień wymienionych w podsekcji (2) powyżej byłby traktowany do celów obowiązującego regulaminu obrad którejkolwiek z Izb Parlamentu jako hybrydowy akt urzędowy, powinien on być rozpatrywany w tej Izbie tak jak gdyby nie był takowym hybrydowym aktem urzędowym.
Czyny popełnione za granicą i zakres

15. – (1) Dowolny czyn –
popełniony przez obywatela brytyjskiego albo urzędnika Korony; albo
popełniony przez jakąkolwiek inną osobę na dowolnej z Wysp Kanału albo na wyspie Man albo w dowolnej Kolonii,

powinien, jeżeli byłby on przestępstwem popełnionym przez tę osobę w ramach z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Ustawy innego niż sekcja 8 (1), (4) albo (5) gdy jest popełniony przez nią w Zjednoczonym Królestwie, być traktowanym jako przestępstwo w ramach tegoż postanowienia.

(2) Niniejsza Ustawa rozciąga się na Irlandię Północną.

(3) Jej Wysokość może w drodze Rozporządzenia Rady postanowić, że dowolne postanowienie niniejszej Ustawy będzie rozciągać się, z takimi wyjątkami, adaptacjami i modyfikacjami jakie mogą być wyszczególnione w tym Rozporządzeniu, na dowolną z wysp Kanału albo wyspę Man albo dowolną kolonię.
Skrótowe tytuły, cytaty, kolejne poprawki, unieważnienia, anulowania i rozpoczęcie.
– (1) Niniejsza Ustawa może być cytowana jako Ustawa o Tajemnicy Służbowej z 1989 roku.

(2) Niniejsza Ustawa oraz Ustawy o Tajemnicy służbowej z 1911 i 1939 roku mogą być cytowane łącznie jako Ustawy o Tajemnicy Służbowej z lat 1911 i 1989.

(3) Tabela 1 do niniejszej Ustawy powinna mieć moc obowiązującą w celu dokonywania kolejnych poprawek do postanowień niniejszej Ustawy.

(4) Akty prawne i Rozporządzenie wymienione w Tabeli 2 załączonej do niniejszej Ustawy są niniejszym unieważnione albo anulowane w zakresie wyszczególnionym w trzeciej kolumnie tej Tabeli.

(5) Stosownie do dowolnego Rozporządzenia w ramach podsekcji (3) sekcji 15 powyżej, anulowania w Ustawie o Tajemnicy Służbowej z roku 1911 i w Ustawie o Tajemnicy Służbowej z roku 1920 nie rozciągają się na żadne z terytoriów wymienionych w tej podsekcji.

(6) Niniejsza Ustawa wejdzie w życie w takim dniu jaki Sekretarz Stanu wyznaczy w drodze zarządzenia.


O artykule