Stany zagrożenia USA

Kolorystyczne kody zagrożenia atakiem terrorystycznym na terenie USA
1. poziom normalnej gotowości (zielony) – niskie ryzyko ataku terrorystycznego; departamenty i agencje federalne powinny wzić pod uwagę przyjęcie następujących środków ogólnych ochrony w dodatku do środków specyficznych dla danego podmiotu:
– uszczegóławianie i ćwiczenie właściwych, wcześniej planowanych środków ochrony,
– zapewnienie otrzymania przez personel właściwego szkolenia dot. Doradczego Systemu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szczególnych środków zaplanowanych przez podmiot macierzysty,
– instytucjonalizacja procesu w celu zapewnienia regularnej oceny podejmowanych środków ochronnych, a także ocenie podatności na atak oraz zapewnienia, że wszelkie środki dla zmniejszenia takiej podatności na podejmowane na adekwatnym poziomie;
2. poziom wzmożonej gotowości (niebieski) – ogólne ryzyko ataków terrorystycznych; poza środkami podejmowanymi w ramach poziomu „zielonego”, departamenty i agencje federalne powinny wziąć pod uwagę przyjęcie następujących środków ogólnych ochrony w dodatku do środków specyficznych dla danego podmiotu:
– testowanie komunikacji z wyznaczonymi ośrodkami kryzysowymi i centrami zarządzania,
– przegląd i aktualizacja procedur reagowania kryzysowego,
– dostarczanie społeczeństwu jakichkolwiek informacji, które wzmacniają jego zdolność odpowiedniego reagowania;
3. poziom podniesionej gotowości (żółty) – szczególne ryzyko ataku terrorystycznego; departamenty i agencje federalne powinny wziąć pod uwagę przyjęcie następujących środków ogólnych ochrony w dodatku do środków specyficznych dla danego podmiotu:
– wzmożenie nadzoru krytycznych obiektów,
– koordynowanie planów kryzysowych w odpowiedni sposób z pobliskimi podmiotami,
– ocena, czy szczególna cechy przewidywanego zagrożenia wymagają dalszego dostosowywania przygotowanych planów reagowania,
– implementowania, w odpowiednim stopniu, planów reagowania i zarządzania;
4. stan wysokiej gotowości (pomarańczowy) – istnienie wysokiego ryzyka ataku terrorystycznego; departamenty i agencje federalne powinny wziąć pod uwagę przyjęcie następujących środków ogólnych ochrony w dodatku do środków specyficznych dla danego podmiotu:
– koordynacja koniecznych wysiłków w zakresie bezpieczeństwa na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym, a także z odpowiednimi jednostkami Gwardii Narodowej i właściwymi jednostkami wojskowymi,
– organizowanie dodatkowych zabezpieczeń podczas imprez masowych, rozważenie możliwości zmiany miejsca wydarzenia lub odwołania go,
– przygotowanie zastosowania i wdrożenia odpowiednich procedur kryzysowych, takich jak alternatywne lokalizacje lub rozpraszanie sił ludzkich,
– ograniczenie dostępu do zagrożonych miejsc wyłącznie do personelu upoważnionego;
5. stan najwyższej gotowości (czerwony) – wysokie prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego; w większości sytuacji „czerwony” poziom gotowości nie jest przewidywany na dłuższe okresy czasu; departamenty i agencje federalne powinny wziąć pod uwagę przyjęcie następujących środków ogólnych ochrony w dodatku do środków specyficznych dla danego podmiotu:
– zwiększenie liczby personelu lub przekierowanie go w celu zapewnienia spełniania krytycznych zadań,
– wyznaczenie personelu, którego zadaniem jest reagowanie kryzysowe oraz rozmieszczenie i mobilizacja specjalnie wyszkolonych zespołów i środków,
– monitorowanie, przekierowywanie lub ograniczanie systemów transportu,
– zamykanie publicznych i rządowych obiektów.
Uwaga!
Kodowane kolorystycznie poziomy zagrożenia są przede wszystkim wskazówką dla podmiotów rządowych i publicznych w dziedzinie przedsiębrania właściwych środków bezpieczeństwa, należy jednak odnotować, że w USA opracowane zostały także specjalne wskazówki odnoszace się do każdego z kodowanych kolorystycznie poziomów, które powinni przy ogłoszeniu konkretnego poziomu zagrożenia przedsiębrać również indywidualni obywatele.


O artykule