Koordynacja zwalczania terroryzmu

Międzynarodowy terroryzm uważany jest przez większość państw zaangażowanych w jego zwalczanie za zjawisko o charakterze globalnym, któremu należy przeciwdziałać kompleksowo. Przeciwdziałanie to ma mieć według obecnie opracowywanych koncepcji charakter nie tylko wielopłaszczyznowy, ale także angażować na poziomie krajowym różne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa w celu zapewnienia przywołanej kompleksowości przeciwdziałania, a także zapewnienia jego maksymalnej efektywności.
Z takim podejściem związane jest powoływanie w państwach ciał odpowiedzialnych za koordynację terroryzmu na poziomie strategicznym, kształtujących politykę zwalczania terroryzmu w kraju, projektujących najważniejsze kierunki działań podejmowanych dla realizacji tego celu, a także odpowiedzialnych za organizowanie współpracy międzynarodowej skierowanej na skuteczne zwalczanie terroryzmu na poziomie międzynarodowym.
Za przykłady realizacji przedstawionych powyżej założeń posłużyć mogą działania podejmowane przez następujące kraje:
 Niemcy – „Centrum Informacji i Analiz” – centralna placówka do zwalczania islamskiego terroryzmu. Podstawę Centrum stanowić będą specjaliści do spraw walki z terroryzmem Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) oraz Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji; w pracach nowej placówki uczestniczyć będą także przedstawiciele wywiadu zagranicznego BND, służb granicznych i celnych oraz wywiadu wojskowego MAD, a także funkcjonariusze policji z krajów związkowych. Centrum Informacji i Analiz ma liczyć docelowo ponad 200 pracowników. Ich zadaniem będzie analiza informacji dotyczących terrorystycznego zagrożenia oraz wykorzystywanie zdobytych wiadomości do działań operacyjnych. Przewidziane jest stworzenie wspólnej kartoteki, codzienne narady połączone z oceną sytuacji, analizowanie wniosków płynących z wydarzeń na świecie – np. zamachów na placówki dyplomatyczne;
 USA – w grudniu ustawą o reformie wywiadu i zwalczaniu terroryzmu powołany został krajowy dyrektor ds. wywiadu, który będzie nadzorował działania 15 agencji odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa kraju zarówno w ramach ich działań wspólnych, jak i indywidualnych. Do kompetencji dyrektora będzie należała kontrola nad działaniami 15 zaangażowanych w zwalczanie terroryzmu agencji, sprawowana zarówno dzięki posiadanym przez niego uprawnieniom kształtowania budżetu agencji, jak i mocy podejmowania decyzji personalnych; zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy dyrektor będzie miał możliwość strategicznego kształtowania kierunków działań wywiadowczych, a jednocześnie będzie odpowiedzialny za wszystkie działania i operacje realizowane przez wszystkie agencje; ustawa powołała także Narodowe Centrum Kontr-terrorystyczne, którego zadaniem będzie misje wywiadowcze i operacje antyterrorystyczne; omawiając przedstawione wyżej zmiany w systemie zwalczania terroryzmu w USA należy podkreślić, że struktura i organizacja 15 niezależnych agencji wykonawczych pozostała niezmieniona w odniesieniu do wykonywania działań wywiadowczych, zgodnie z Narodowym Aktem Bezpieczeństwa z 1947 r. – reforma zapewniła koordynację na poziomie umożliwiającym efektywne współdziałanie agencji wykonawczych;
 Australia – w październiku 2002 r. powołany został Narodowy Komitet Kontr-terrorystyczny; jest to ciało koordynujące działające na poziomie krajowym, któremu współprzewodniczą przedstawiciele Premiera, Rządu oraz krajowi / regionalni wyżsi urzędnicy, a w którego skład wchodzą wysokiego szczebla przedstawiciele departamentów podległ Premierowi, departamentów rządowych oraz odpowiednich służb policyjnych; Komitet zpostał powołany na mocy wewnątrz rządowego porozumienia w sprawie organizacji zwalczania terroryzmu; jego najważniejsze zadania to zapewnianie strategicznego i politycznego doradztwa Premierowi i ministrom, koordynowanie na poziomie ogólnokrajowym zdolności kontr-terrorystycznych, zapewnienie istnienia odpowiednich okoliczności umożliwiających wymianę informacji wywiadowczych pomiędzy agencjami wykonawczymi na terenie całego kraju, zapewnienie doradztwa w odniesieniu do specjalnego funduszu.
 Austria – utworzono doradczą Radę Bezpieczeństwa Narodowego przy Kanclerzu oraz przekształcono dotychczasową agencję w Urząd Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu; powołano (w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Federalną Agencję ds. Ochrony Państwa i Zwalczania Terroryzmu (BVT), obejmującą jednostkę centralną wewnątrz Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którą jest BVT i 9 oddziałów terytorialnych, odpowiedzialnych przed BVT: głównym zadaniem BVT jest zwalczanie terroryzmu; jednym z istotnych zadań struktury jest podejmowanie szczególnych kroków zapobiegawczych i ochronnych w stosunku do budynków użyteczności publicznej, w jej zainteresowaniu pozostaje również zwalczanie szpiegostwa i proliferacji; w ramach BVT intensyfikacji ma ulec również praca o charakterze analitycznym.

 

 


O artykule