Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnej we Francji

Zbieranie informacji jest zagadnieniem kluczowym dla zwalczania terroryzmu. Nie mając świadomości tego, jakie zagrożenie stanowią dla państwa poszczególne grupy i organizacje terrorystyczne, nie wiedząc jakie potencjalne działania mają w planach, nie jesteśmy w stanie przedsięwzięć żadnych kroków dla zapobieżenia zagrożeniom.

Z tego powodu płaszczyzna wywiadowcza należy do najbardziej skutecznych platform działań w zwalczaniu terroryzmu. Wi że się to przede wszystkim z faktem uprzedniości działań wywiadowczych w stosunku do ataku terrorystycznego. Działania wywiadowcze maj na celu niedopuszczenie do ataku, s więc z punktu widzenia społeczeństwa najlepsz metod zwalczania zjawisk o charakterze terrorystycznym. Istotne jest, aby wszystkie podejmowane przez Służby działania były regulowane właściwym aktami prawnymi przez organy ustawodawcze państw oraz ujęte we właściwe, zapewniaj ce skuteczne i zgodne z prawem ramy organizacyjne. W obliczu rosn cego zagrożenia terroryzmem pojawia się coraz więcej takich rozwi zań prawnych i instytucji, które umożliwiaj państwom coraz skuteczniejsz walkę z terrorystami.

Również w aspekcie działań praktycznych, a nie tylko na poziomie gromadzenia informacji stanowi cych podstawę takich działań istniej dwa podstawowe podejścia w zwalczaniu terroryzmu — reaktywne i proaktywne. Zgodnie z reaktywnym podejściem oczekuje się na zamach terrorystyczny i liczy się na to, iż będzie się w stanie, w miarę rozwoju wydarzeń ograniczyć straty w ludziach i rozmiarze zniszczeń własności publicznej oraz prywatnej. Wad tego podejścia jest to, iż działa się już po ataku, gdy straty zostały poniesione. Inna opcj jest podejście proaktywne. Według niego można przewidywać nadchodz ce zamachy terrorystyczne i dobrze przygotowywać się na nie. Działanie proaktywne zwiększa prawdopodobieństwo zapobiegania atakom terrorystycznym i umożliwia uniknięcie zarówno strat w ludziach, jak i szkód dotycz cych mienia. Dotychczasowe doświadczenia wskazuj , że proaktywne podejście do terroryzmu jest lepsz z dwóch opcji. Zapewnia skuteczniejszy sposób prewencji zamachów terrorystycznych.

Współczesne państwa, zdaj c sobie sprawę z wagi jak najwcześniejszego reagowania na zagrożenia terrorystyczne oraz z wagi gromadzenia informacji stanowi cych bazę podejmowanych działań tworz nie tylko jednostki ściśle anty-terrorystyczne, ale także jednostki badawcze i analityczne przygotowuj ce materiały, w oparciu o które tworzy się narodow politykę zwalczania terroryzmu. Przykładem takiego działania na poziomie narodowym jest Republika Francuska.

Jedn z podstawowych jednostek organizacyjnych francuskiej policji narodowej jest Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnych. Jest to jednostka zatrudniająca ok. 850 osób. Odpowiada ona za zbieranie i centralizację informacji dla rządu; jej zadania związane są z ochron najbardziej podstawowych interesów państwa, przez co wnosi wkład do budowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest także odpowiedzialna za monitorowanie wydarzeń i obiektów sportowych. Służby Informacji Ogólnej wykonuj swoje zadania na całym terytorium kraju, we wszystkich prefekturach policyjnych działając na zasadzie podwójnej kompetencji: lokalnej prefektury i policji narodowej.

Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnych złożona jest z 4 pod-dyrekcji o następuj cych kompetencjach:

– pod-dyrekcja ds. badań gromadz ca informacje dotycz ce terroryzmu i zwalczania go, grup wysokiego ryzyka oraz tzw. trendów miejskich;

– pod-dyrekcja ds. analiz, futurologii i faktów społecznych dokonuje syntez informacji zebranych w polu społecznym, finansowym i dotycz cych stanu państwa;

– pod-dyrekcja ds. wydarzeń i obiektów sportowych w kraju jest odpowiedzialna za monitorowanie powyższych na całym terytorium państwa; posiada wyspecjalizowan sekcję prawn dla wszystkich potencjalnych przestępstw w tej dziedzinie;

– pod-dyrekcja ds. zarz dzania zasobami ludzkimi, logistyki, dokumentacji, spraw prawnych i finansowych.

W gabinecie Dyrektora Centralnej Dyrekcji funkcjonuje sekcja ds. komunikacji. Jest ona odpowiedzialna za komunikację wewnętrzn , a także za komunikowanie z Dyrekcj Centraln policji narodowej oraz z biurem prasowym Ministra Spraw Wewnętrznych. Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnych jest służb zdecentralizowan . Funkcjonuje na poziomach stref, regionów i departamentów. Na poziomie lokalnym zdecentralizowane jednostki Informacji Ogólnej współpracuj ze strefowymi szefami ds. obronności.

Stworzenie podstaw funkcjonowania takiej jednostki badawczo – analitycznej jak ta opisana powyżej służyć może wzmacnianiu i wspomaganiu zdolności kontr-terrorystycznych każdego państwa. Takie instytucja badawcze powinny gromadzić naukowców i ekspertów zajmuj cych się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanem optymalnym byłoby, gdyby mogły one na rzecz państwa i osób kreuj cych narodow politykę przeciwdziałania terroryzmowi stanowić platformę współpracy osób, które na zjawisko terroryzmu patrz przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego, politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mog przyczynić się do zwiększenia sumy wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu. Stworzyłoby to możliwość konstruowania multidyscyplinarnych rozwi zań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi jako dynamicznemu i skomplikowanemu zjawisku, które trzeba zwalczać na wielu płaszczyznach z użyciem wszystkich narzędzi, które mog przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa państw i ich obywateli.


O artykule